فراخوان ارزیابی کیفی (شماره10-1400) جهت خرید کالا
مهلت ارسال مدارک : 2 مرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره9-1400) جهت برگزاری چهار مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 21 تیر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره8-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 31 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره7-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی اجرای کارهای ساختمانی ، مقاوم سازی و نوسازی ابنیه ایستگاه CGS ریخلان مریوان -کردستان
مهلت ارسال مدارک : 23 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره6-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره5-1400) جهت برگزاری سه مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 11 اردیبهشت 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4-1400) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 4 اردیبهشت 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره3-1400) جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 31 فروردین 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره2-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات نشت یابی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 31 فروردین 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره1-1400) جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی مقاوم سازی و احداث ایستگاه CGS در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 18 فروردین 1400 | جزئیات...
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی(شماره 30-99) موضوع: برگزاری8 مورد مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 فروردین 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره29-99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 8 فروردین 1400 | جزئیات...
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی(شماره 28-99) موضوع: برگزاری3 مورد مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 28 اسفند 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 27-99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 14 اسفند 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره26-99) جهت برگزاری 1 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 4 اسفند 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 25-99) جهت برگزاری 4 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 29 بهمن 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 24-99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 25 بهمن 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 23-99) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 21 بهمن 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 22-99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 21 بهمن 1399 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 21-99) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی مقاوم سازی ابنیه 5 ایستگاه تقلیل فشار شهری سنندج
مهلت ارسال مدارک : 18 بهمن 1399 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین 
A+ A-