فراخوان ارزیابی کیفی (شماره23-1400) جهت برگزاری چهارمورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 2 بهمن 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 22-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 5 دی 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 21-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 22 آذر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره20-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به 25 واحد صنعتی شهرستان سنندج
مهلت ارسال مدارک : 7 آذر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره19-1400) جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 29 آبان 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره18-1400) جهت برگزاری سه مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 آبان 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره17-1400) جهت خرید کالا
مهلت ارسال مدارک : 4 آبان 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 16 -1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل در سطح کشور
مهلت ارسال مدارک : 1 آبان 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (شماره 15-1400)
مهلت ارسال مدارک : 24 مهر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 14-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر بابارشانی از توابع شهرستان
مهلت ارسال مدارک : 7 مهر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 13-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 مهر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره12-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 17 شهریور 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره11-1400) جهت خرید کالا
مهلت ارسال مدارک : 9 شهریور 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره10-1400) جهت خرید کالا
مهلت ارسال مدارک : 2 مرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره9-1400) جهت برگزاری چهار مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 21 تیر 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره8-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 31 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره7-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی اجرای کارهای ساختمانی ، مقاوم سازی و نوسازی ابنیه ایستگاه CGS ریخلان مریوان -کردستان
مهلت ارسال مدارک : 23 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره6-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 خرداد 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره5-1400) جهت برگزاری سه مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 11 اردیبهشت 1400 | جزئیات...
فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4-1400) جهت برگزاری 3 مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 4 اردیبهشت 1400 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین 
A+ A-