شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

A+ A-