قانون مبارزه با پول‌شویی

تعریف پولشویی:

  • عملی است که درآن پولهای ایجاد شده از طرق نامشروع وارد چرخه رسمی اقتصاد می شود.
  • به هرنوع عمل یا اقدامی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهرهویت عواید نامشروع به طوری وانمود شود از منابع نامرعی سرچشمه گرفته است
  • فرآیند تبدیل پولهای نامشروع وکثیف حاصل از فعالیتها واقدامات غیرقانونی به دارایی های مشروع وقانونی

 

مجازات پولشویی:

استرداد در آمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل ومنافع حاصل +جزای نقدی به میزان 4/1عواید حاصل از جرم

انواع پول کثیف:

پول های کثیف(آغشته به خون): این نوع پول مربوط به تروریسم وانتقال مواد مخدر است

پول های خاکستری: پول های حاصل از فعالیتهای تولید یا فروش کالا می باشند که از نظارت دولت پنهان است .

پول های سیاه: پول حاصل از قاچاق کالا وهمچنین شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف انجام میگیرد می باشد.

لطفاً در صورت مشاهده معاملات مشکوک(معاملاتی است به منظور پولشویی وتامین مالی تروریسم) مراتب رابا شماره تلفن 33783618 اطلاع رسانی فرمایید.  

 
 قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل پول شویی
A+ A-