شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / اعضای شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش

نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله گری

مهندسی عمران

مدیر عامل و رئیس شورا

هیرو نظری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

رئیس امور پژوهش -دبیر شورا

محمد علی جعفری

مهندسی مکانیک

رئیس بهره برداری مرکز استان

پیمان اله یاری

مهندسی شیمی

رئیس بازرسی فنی

تیمور خاطری

کارشناسی ارشد مدیریت

رئیس امور مالی و پشتیبانی

حسین عباسی

مهندسی مکانیک

رئیس خدمات فنی و مهندسی

 اقبال قادری

دکترای حسابداری

رئیس خدمات مالی

سید محمد حسینی

مهندسی مکانیک

رئیس اداره گاز منطقه یک سنندج

ایرج غفاری 

کارشناسی ارشد مدیریت 

رئیس منابع انسانی 

پوریا غفارنژاد

مهندسی مکانیک

کارشناس امور پژوهش 

A+ A-