شرکت گاز استان کردستان / معرفی / اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 
 نام و نام خانوادگی سمت سمت سازمانی
جمشید آوج
رئیس هیئت مدیره رئیس امور مجامع
احمد فعله‌گری    نایب رئیس هیئت مدیره  مدیرعامل شرکت گاز کردستان
محمد گرشاسبی  عضو اصلی  مدیر بهره برداری

شهرام مقبل عضو اصلی مدیر مهندسی واجرای طرحها
تیمور خاطری عضو اصلی مدیر مالی
مظهر شبلی
عضو علی البدل  رئیس امور پیمانها

یوسف حبیبی
عضو علی البدل رئیس برنامه ریزی

مظهر شبلی دبیر هیئت مدیره رئیس امور پیمانها

A+ A-