شرکت گاز استان کردستان / معرفی / اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 
 نام و نام خانوادگی سمت تاریخ عضویت سمت سازمانی
سیروس امیری رئیس هیئت مدیره 1397/03/01 رئیس امور پشتیبانی و هماهنگی شرکت ملی گاز ایران
احمد فعله‌گری    نایب رئیس هیئت مدیره  1383/10/27 مدیرعامل
محمد خلیلی  عضو اصلی  1390/2/21 مشاور
شهرام مقبل عضو اصلی
1383/10/27
رئیس امور مهندسی واجرای طرحها
تیمور خاطری عضو اصلی - رئیس امور مالی و پشتیبانی
شهاب علیدی
عضو علی البدل  1396/06/13 رئیس HSE
محمد گرشاسبی  عضو علی البدل  - معاونت بهره برداری
مظهر شبلی دبیر هیئت مدیره 1396/06/01 رئیس امور قراردادها
A+ A-