شرکت گاز استان کردستان / معرفی / اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 
 نام و نام خانوادگی سمت سمت سازمانی
جمشید آوج
رئیس هیئت مدیره رئیس امور مجامع
احمد فعله‌گری    نایب رئیس هیئت مدیره  مدیرعامل شرکت گاز کردستان
محمد گرشاسبی  عضو اصلی  معاون امور بهره برداری
شهرام مقبل عضو اصلی رئیس امور مهندسی واجرای طرحها
تیمور خاطری عضو اصلی رئیس امور مالی و پشتیبانی
مظهر شبلی
عضو علی البدل  رئیس امور قراردادها

یوسف حبیبی
عضو علی البدل رئیس امور برنامه ریزی

مظهر شبلی دبیر هیئت مدیره رئیس امور قراردادها
A+ A-