لیست دفاتر پیشخوان

لیست مشخصات کلیه دفاتر پیشخوان مربوط به انجام خدمات شرکت گاز، از لینکهای ذیل قابل دریافت می باشند:
لیست دفاتر پیشخوان منطقه 1 سنندج
لیست دفاتر پیشخوان منطقه 2 سنندج
لیست دفاتر پیشخوان نواحی استان
A+ A-