• نام و نام خانوادگی: تیمور خاطری
 • تلفن تماس: 33749407
 • نمابر: 337749408
 • پست الکترونیک: mali@nigc-kd.ir

مدیریت مالی
 • ارائه ضمانت‌نامه‌ها اعم ازضمانت‌نامه پیش پرداخت، ضمانت‌نامه انجام تعهدات، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان و غیره
 • کنترل و تائید کلیه اسناد صادره توسط قسمت‌های مختلف حسابداری‌ها  
 • اخذ و کنترل کلیه صورت تطبیق‌های ارائه‌ شده توسط قسمت‌های مختلف حسابداری و تائید صورت مغایرت‌های بانکی  
 • کنترل و بازرسی اداواری تنخواه گردان‌ها 
 • کنترل و پیگیری وصول مطالبات مشترکین صنعتی  
 • انجام کلیه امورات مربوط به حسابرسین سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و دارائی
 • رسیدگی به اسناد تنخواه‌گردان‌ها براساس مقررات موجود، روش‌های تنخواه‌گردان و آیین‌نامه معاملات
 • حقوق و دستمزد
 • کنترل و تائید کلیه اسناد صادره توسط قسمت‌های مختلف حسابداری‌ها 
 • رسیدگی به پرداختی‌های علی‌الحساب به کارکنان جهت انجام هزینه در موارد ضروری و پیگیری تا تسویه مبالغ
 • مطابقت صورت وضعیت‌های پیمانکاران با قرارداد و مقررات جاری
 • رسیدگی به اسناد قراردادهای جاری تشکیل پرونده به تفکیک پیمان و توافقنامه
 • دریافت صورت وضعیت‌ها و پرداخت‌های متفرقه 
 • رسیدگی و بررسی به کلیه صورت وضعیت‌های ارجاع شده به واحد حسابداری عمرانی
 • تشکیل پرونده به تفکیک پیمان و توافقنامه
 • پیگیری جهت اخذ رسیدهای مالیات و تامین اجتماعی به منظور تکمیل پرونده
 • مباحث کلی حسابداری اعلامیه‌ها
A+ A-