اساسنامه

 • ماده 1: نام شرکت: شرکت گاز استان کردستان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران می‌باشد.
 • ماده 2: مرکز شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران است.
 • ماده 3: مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.
 • ماده 4: سرمایه شرکت: سهام شرکت کلا متعلق به شرکت ملی گاز ایران می‌باشد.
 • ماده 5: موضوع شرکت، دریافت، توزیع، خرید و فروش و حق‌العمل کاری گاز طبیعی با رعایت قوانین مربوطه، ارائه خدمات به مشترکین گاز طبیعی
 • ماده 6: حقوق و اختیارات شرکت: انعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با مؤسسات و اشخاص واجد صلاحیت علمی، فنی و مالی
 • ماده 7: ارکان شرکت: ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل، بازرس
 • ماده 8: مجمع عمومی: در نیمه اول خرداد هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و در مهر ماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده تشکیل می‌گردد.
 • ماده 9: وظایف مجمع عمومی: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی
 • ماده 10: هیات مدیره: هیات مدیره از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل تشکیل می شود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و مدیر عامل ، 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل و یک نفر دبیر
 • ماده 11: جلسات هیات مدیره با هماهنگی و برنامه ریزی دبیر جلسات هیات مدیره و با دعوت و حضور رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان توسط مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تشکیل می شود.
 • ماده 12: وظایف و اختیارات هیئت مدیره: اجرای تصمیمات مجمع عمومی، اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل
 • ماده 13: وظایف و اختیارات مدیرعامل: تصمیم درباره کلیه امور استخدامی، اعمال نظارت‌های مالی و اعتباری و غیره
 • ماده 14: حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد از طرف شرکت باشد با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
 • ماده 15: بازرس: طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد.
 • ماده 16: وظایف بازرس: تطبیق عملیات کشور با برنامه و بودجه مصوب و گزارش آن به مراتب بالاتر
 • ماده 17: حدود اختیارات بازرس: بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد.
 • ماده 18: سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
 • ماده 19: ترازنامه: اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود.
 • ماده 20: استهلاک، ذخیره عمومی و اندوخته‌ها: میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت تابع اساسنامه شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.
 • ماده 21: مقررات و آیین‌نامه‌های شرکت و تامین رفاه کارکنان آن: طبق اساسنامه شرکت نفت ایران خواهد بود.
 • ماده 22: موارد پیش‌بینی نشده: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران یا قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن خواهد بود.
 • ماده 23: تصویب اساسنامه: این اساسنامه مشتمل بر (23) ماده و (1) تبصره می‌باشد که در تاریخ 77/08/06 در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت به تصویب رسید.
A+ A-