شرکت گاز استان کردستان / معرفی / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن
 • الف: هر متقاضی و یا مشترک می‌تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.
 • ب: شرکت در صورت لزوم می‌تواند از محل موضوع درخواست بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه نوع تعرفه، هزینه‌های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط و تعرفه‌های فروش گاز طبیعی و قبول آن‌ها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه‚ نوع مصرف، محل نصب کنتور و رگولاتور / ایستگاه گاز قطعی را امضاء خواهد نمود.
 • ج: نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی، ایمنی و اقتصادی امکان‌پذیر باشد.
 • د: نصب و انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می‌باشد.
 • ه: توسعه شبکه و نصب انشعاب برای متقاضیان در صورتیکه به تشخیص شرکت از نظر فنی امکان‌پذیر بوده لیکن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزینه تعیین شده از طرف شرکت متقاضی می‌باشد.
  • تبصره: هزینه‌های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می‌شود. ولی انشعاب منحصرا متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه‌های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت‌کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

ضوابط واگذاری انشعاب
 • الف: به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می‌شود. در صورت درخواست متقاضی / متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می‌باشد.
 • ب: در مواردی که گازرسانی به یک عرصه بر اساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ می‌گردد.
 • پ: واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه‌های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک / مصرف‌کننده می‌باشند یا مشترک می‌گردند در صورت درخواست مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط بر اینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد‌ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می‌باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب‌دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می‌باشد.
 • ت: در مجتمع‌های مسکونی / تجاری چنانچه درب‌های ورودی کلیه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه‌های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک‌پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک / واحدها بلامانع است.
 • ث: واگذاری اشتراک مستقل به واحد‌های مسکونی‌‚ تجاری و اداری (شهرک‌ها / مجتمع‌های مسکونی) واقع در مجتمع‌هایی که درب‌های ورودی آن‌ها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتیکه که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌گردد تحویل شرکت‌های گاز استانی / شهری گردد بلامانع می‌باشد.
 • ج: واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیما در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.
 • چ: واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها، گاراژها و غیره با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می‌باشد.
 • ح: واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی که درب‌های ورودی آن‌ها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می‌باشد.
  • تبصره: در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندهای ث و ح، طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه‌های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان / شهر بلامانع می‌باشد.
 • خ: استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می‌باشد.
 • د: تامین زمین و آماده‌سازی محل نصب ایستگاه در صورتی که نیاز به نصب ایستگاه باشد به عهده متقاضی / مشترک می‌باشد.
 • ذ: چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد / قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می‌گردد و رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری ضروری خواهد بود.
تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

 • الف: مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی، آبونمان و سایر هزینه‌های متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه‌های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.
  • تبصره: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گیرد به عهده مشترک خواهد بود.
 • ب: برای برقراری مجدد جریان گاز که در نتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب، قطع شده است مشترک باید علاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب، هزینه قطع و وصل مجدد را که میزان آن توسط شرکت تعیین می‌گردد پرداخت نماید.
 • پ: اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمی‌کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثنی نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزینه‌های متفرقه اقدام خواهد نمود.
 • ت: چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل از اتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.
 • ث: پس از تاریخ تحویل گاز یا آمادگی شرکت جهت تحویل گاز، مشترک مکلف به پرداخت آبونمان ماهیانه خواهد بود هر چند که جریان گاز به علت تقاضای مشترک یا عدم اجرای هر یک از موارد مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی قطع گردیده باشد.
 • ج: چنانچه هنگام مراجعه مامورین، قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک درخواست می‌گردد تا ظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفن‌های درج شده در یادداشت مزبور و یا توسط پست به شرکت اعلام نماید. در صورت عدم امکان تعیین مصرف در دو دوره متوالی شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

برقراری مجدد انشعاب گاز

در زمان قطع جریان گاز، مشترک / مصرف‌کننده مجاز به برقراری جریان گاز نمی‌باشد. در اینصورت شرکت نسبت به قطع جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه‌های متعلقه می‌باشد. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیرمجاز قطعی است. مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به خسارت جانی و مالی گردد بر عهده مشترک / مصرف‌کننده می‌باشد.
 
تعیین صحت دستگاه اندازه‌گیری و میزان گاز مصرفی مشترک
  
 • الف: مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاه‌های اندازه‌گیری گاز تردید داشته باشد می‌تواند کتباً از شرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاه‌های مزبور را بنماید چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی در کار هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری مشاهده گردد. ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجددا محاسبه خواهد گردید.
 • ب: چنانچه آزمایش هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری که به تقاضای مشترک انجام می‌گیرد صحت کار دستگاه‌ها را تایید نماید مشترک مکلف است مبلغی را که شرکت بابت هزینه آزمایش تعیین می‌نماید طبق هزینه‌های متفرقه باید بپردازد.

تعیین صحت دستگاه اندازه‌گیری و میزان گاز مصرفی مشترک
 • الف: مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاه‌های اندازه‌گیری گاز تردید داشته باشد می‌تواند کتباً از شرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاه‌های مزبور را بنماید چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی درکار هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجددا محاسبه خواهد گردید.
 • ب: چنانچه آزمایش هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری که به تقاضای مشترک انجام می‌گیرد صحت کار دستگاه‌ها را تایید نماید مشترک مکلف است مبلغی را که شرکت بابت هزینه آزمایش تعیین می‌نماید طبق هزینه‌های متفرقه باید بپردازد.
A+ A-