شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / قوانین و دستورالعمل‌ها

قوانین و دستورالعمل‌ها

نمودار گردش کار بررسی و تصویب طرح ها
روند حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
فرم ها
تعهد نامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی
دستور العمل تهیه گزارش های پژوهشی
فرم تمدید پیمان های پژوهشی
فرم شناسنامه طرح‌های پژوهشی پیشنهادی
فرم بررسی کارشناسی پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی
فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی
فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی
فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فنی و مهندسی
فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه منابع انسانی
فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد دکتری
فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد کارشناسی ارشد
فرم گزارش عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه اجرایی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
در صورت تمایل به اطلاع از مبالغ حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به لینک ذیل مراجعه نمایید:
 
 
A+ A-