لیست خدمات

لیست خدماتی که توسط مشترکین و نصب تجهیزات و واحد تعمیرات ارائه می‌شود و همچنین نمودار فرایند و گردش کار مربوطه بشرح ذیل می‌باشد:
مدارک مورد نیاز اشتراک خانگی
مدارک مورد نیاز برای ارئه خدمات
لیست خدمات قابل ارائه توسط واحد تعمیرات
لیست خدمات قابل ارائه توسط واحد نصب تجهیزات
نمودار فرایند نصب انشعابات پراکنده
لیست خدمات قابل ارائه توسط امور مشترکین
نمودار فرایند اشتراک پذیری
جدول مدت زمان انجام خدمات توسط شرکت گازاستان کردستان
A+ A-