شرکت گاز استان کردستان / تکریم مشتریان / نظرسنجی / نظرسنجی از بازدیدکنندگان

نظرسنجی از بازدیدکنندگان

نام
جنسیت
سن
محل کار
وضعیت استخدامی
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
انتقاد یا پیشنهاد
شماره تلفن
 
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما چگونه بود؟
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با شرکت آب و فاضلاب چگونه است؟
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با اداره برق چگونه است؟
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با شرکت مخابرات چگونه است؟
 
A+ A-