اقدامات شرکت گاز استان کردستان در زمینه مسئولیتهای اجتماعی بشرح ذیل می باشد:

1.ساخت سه موشن گرافی با موضوعات: مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی با رعایت دمای رفاه، سرد بودن لوله بخاری و اهمیت نصب صحیح دودکش جهت پخش از صدا و سیمای استان و نیز شبکه های مجازی

2.انعقاد قرارداد با صدا و سیمای مرکز کردستان جهت پخش 50 پیام رادیویی و تلویزیونی با موضوع ایمنی و بهینگی در مصرف گاز طبیعی

3.تهیه گزارش خبری با موضوع نحوه صحیح استفاده از وسایل گاز سوز و رعایت توصیه های ایمنی در این زمینه و تهیه مصاحبه های مردمی و پخش آن از صداو سیمای مرکز استان در راستای کاهش نرخ حوادث گاز خانگی4.تهیه 20 هزار بوشور دستورالعمل استفاده از وسایل گاز سوز و 50 هزار بروشور آموزش نکات ایمنی نحوه صحیح نصب دودکش وسایل گاز سوز جهت توزیع میان مشترکین جدید استان

  
A+ A-