شفاف
کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به بارگزاری اطلاعات ذیل باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاههای اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاههای اجرایی، دسترسی مردم به داده های عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای جاری و خدمات شهری می باشند:
A+ A-