شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره23-1400) جهت برگزاری چهارمورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 26 دی 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 2 بهمن 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 16 بهمن 1400 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی زربنه بانه بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای زربنه ،سرقول و اماکن اطراف از توابع شهرستان بانه

12

20

78

2000091688000105

2

گازرسانی به مجتمع روستایی ویسمرید بیجار بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای ویسمرید ،سعدآباد ،قینرجه ،باباخان،سلطان آباد تنبلی و تازه کند معدن  از توابع شهرستان بیجار

12

28

163

2000091688000106

3

گازرسانی به مجتمع روستایی طهمورث بیجار بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای علی بدل ،چهل امیران ،دولتیار ،طهمورث،باقرآباد،شوشتری و سیف آباد  از توابع شهرستان بیجار

12

27

98

2000091688000107

4

گازرسانی به مجتمع روستایی قره دربند بیجار بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای قره دربند،کنامار،گراچقا،باباکرم و ده بنه و لوپ ایستگاههای T.B.Sبابارشانی ،زینل و

چشمه منتش  از توابع شهرستان بیجار

12

40

123

2000091688000108

3-      پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی           2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی         5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر                  7-4- حسن سابقه           8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-       نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه تاریخ1400/10/26ساعت 8  می باشد   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/11/02 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/11/16  ساعت 19  می باشد.    

7-      اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-      جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-      داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.   

               

 

                                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-