شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 22-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 28 آذر 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 5 دی 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 19 دی 1400 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

موضوع پروژه

مدت اجرای کار (ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

 

1

 

اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه تقلیل فشار روستای قلیان سنندج

شامل اجرای حدود 1660 متر لوله فولادی 4" و انجام کارهای ساختمانی ،حمل و نصب ایستگاه تقلیل  فشار TBSکابینتی با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت

6 شش

2000091688000100

3-     پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-     شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

        2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور        

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

        4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

        5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

        6-4- حسن سابقه

        7-4  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

          6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه تاریخ 1400/09/28ساعت 8 می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/10/05 ساعت 19 می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/10/19 ساعت 19 می باشد.     

7-     اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-     جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-     داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

10- توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                  

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-