شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره27-1400) جهت برگزاری پنج مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 16 اسفند 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 22 اسفند 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 8 فروردین 1401 (ساعت 19:00)

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره27-1400) جهت برگزاری پنج مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان

 

 

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به مجتمع روستایی گله سور دیواندره  بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای قره قایه ،گله سور و تازه آباد قاضی علی از توابع  شهرستان دیواندره

12

19.7

61

2000091688000123

2

گازرسانی به مجتمع روستایی دره گاوان دیواندره  بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای امین آباد ، نوبهار،عباس آباد ،نرگسله و دره گاوان  از توابع شهرستان دیواندره

12

29

76

2000091688000124

3

گازرسانی به مجتمع روستایی کاظم آباد کامیاران  بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای کاظم آباد ،دربند عزیز ،میدانه ،وزمانه علیا،کانی گشه،سرخه توت ،صالح آباد و گرگ آبی  از توابع شهرستان کامیاران

12

27.2

118

2000091688000125

4

گازرسانی به مجتمع روستایی سموریدر کامیاران  بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای سیویه ،پیر باغ،سموریدر و آفریان سفلی از توابع شهرستان کامیاران

12

15.2

51

2000091688000126

5

گازرسانی به مجتمع روستایی تیرگران سنندج  بصورت C

شامل اجرای گازرسانی به روستاهای عیسی در،تیرگران،شینه شریف آباد ، هشلی و قلاته رشکه از توابع شهرستان سنندج

12

18.5

126

2000091688000127

3-      پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی           2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی         5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر                  7-4- حسن سابقه           8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دوشنبه تاریخ  1400/12/16 ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/12/22 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ  1401/01/08  ساعت 19  می باشد.    

7-      اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-      جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-      داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                 

 

                                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-