شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره24-1400) جهت خرید کالا
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 18 بهمن 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 25 بهمن 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 9 اسفند 1400 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه  ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-    موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

مدت زمان تحویل ( ماه)

تعداد (دستگاه )

مبلغ برآورد (ریال )

حداقل امتیاز ارزیابی کیفی

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خرید کنتورG6 دیافراگمی ارتقاء یافته

 6 (شش) ماه

سیصد هزار (300.000) دستگاه

1/410/000/000/000

60

2000091688000114

3-      تولید کنندگانی که دارای ظرفیت تولید در مدت زمان مذکور بوده و سایر شرایط لازم را داشته و آمادگی تولید و تحویل کالا مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان :

                   1-4 جزء لیست  بلند وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان کنتور(AVL یا EP ) باشند.

         2-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده .

         3-4- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر(ارائه رزومه کاری مرتبط )

         4-4-  حسن سابقه در قرادادهای قبلی

         5-4-   توان مالی و پشتیبانی

         6-4-تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات (وارانتی )

         7-4 نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی )

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-  مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دو شنبه تاریخ 1400/11/18 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دو شنبه تاریخ 1400/11/25 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دو شنبه تاریخ  1400/12/09  ساعت 19  می باشد.    

7-      اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-      جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-      داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-