شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره20-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به 25 واحد صنعتی شهرستان سنندج
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 30 آبان 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 7 آذر 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 21 آذر 1400 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه فلزی 4"

(متر)

مقدار شبکه پلی اتیلن (متر)

ایستگاه T.B.S 2500متر

مکعب در ساعت (دستگاه)

ایستگاه میترینگ 1000متر مکعب در ساعت  (دستگاه )

تعداد انشعابات

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به 25 واحد صنعتی شهرستان سنندج

شامل یک واحد کارخانه آسفالت ،یک واحد گلخانه ،دو واحد پرورش قارچ ،یک واحد پرورش ماهی ،بیست واحد دامداری و گاوداری در سطح شهرستان سنندج

3

70

7300

1

1

24

2000091688000095

3-      پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-      شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی           2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی         5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر                  7-4- حسن سابقه           8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-       نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  یکشنبه تاریخ  1400/08/30 ساعت 8  می باشد   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/09/07 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21  ساعت 19  می باشد.    

7-      اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-      جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-      داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

 

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.   

               

                                                                  روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-