شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 25-1400) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان سنندج
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 24 بهمن 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 1 اسفند 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 15 اسفند 1400 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

مدت اجرای کار( ماه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

متراژ خط تغذیه فلزی 4" (کیلومتر)

تعداد انشعابات

نصب ایستگاهT.B.Sکابینتی (دستگاه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

اجرای خط تغذیه روستای قلیان و شبکه و انشعابات پراکنده بصورت C

در سطح شهرستان سنندج

12

15

1/6

1000

1

2000091688000115

3-       پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-       شرایط اولیه متقاضیان :

       1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور

       3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

       5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       7-4- حسن سابقه

       8-4  توان مالی و پشتیبانی

5-        نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یکشنبه تاریخ  1400/11/24 ساعت 08:00  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1400/12/01 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ  1400/12/15  ساعت 19  می باشد.    

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-       داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

 توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  ، www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-