شرکت گاز استان کردستان / میز خدمت / ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز

ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز

این صفحه در راستای ارزیابی عملکرد شرکت گاز استان کردستان طراحی گردیده است:
 
لینک سرویسهای الکترونیکی شده ارائه به تامین کنندگان در شرکت گاز استان کردستان

ردیف نوع سامانه نام سامانه آدرس سامانه
1
ورودی/ خروجی/ پردازش سامانه ستاد(خرید کالا و خدمات و پیمان سپاری و برگزاری مناقصات)
https://setadiran.ir/setad/cms/home
2
ورودی/ خروجی/ پردازش سامانه صدور حواله های الکترونیکی https://coibank.cbinasim.ir
3
ورودی/ خروجی/ پردازش سامانه ثبت شکایات https://crm.nigc-kd.ir/
4
ورودی/ خروجی/ پردازش
نظرسنجی

/fa/Takrim/Poll.aspx

و

http://pishkhan.nigc-kd.ir/
5
ورودی/ خروجی/
پورتال پیمانکاران(اطلاعات تماس و دستورالعملها و روشهای کاری مرتبط به پیمانکاران و ارتباط با ما)

/fa/contractors/Contractors.aspx

و

/fa/contractors/Forms.aspx

و

/fa/about/relation.aspx
سرویسهای الکترونیکی ارائه شده به مشتریان سازمان:

ردیف نوع سامانه نام سرویس آدرس سامانه
1
ورودی/ خروجی/ پردازش
 اشتراک پذیری مشترکین جزء Pishkhan.nigc-kd.ir
2
ورودی/ خروجی/ پردازش
 اصلاح آدرس مشترک Pishkhan.nigc-kd.ir
 3 ورودی/ خروجی/ پردازش
تست کنتور گاز
Pishkhan.nigc-kd.ir
 4 ورودی/ خروجی/ پردازش
تغییر نام مشترک جزء
Pishkhan.nigc-kd.ir
5
ورودی/ خروجی/ پردازش
 تفکیک کنتور گاز Pishkhan.nigc-kd.ir
6
ورودی/ خروجی/ پردازش
ثبت رقم کنتور مشترک جزء
Pishkhan.nigc-kd.ir
7
ورودی/ خروجی/ پردازش
اقاله/ فسخ قرارداد
Pishkhan.nigc-kd.ir
8
ورودی/ خروجی/ پردازش
تعویض کنتور گاز
Pishkhan.nigc-kd.ir
 9 ورودی/ خروجی/ پردازش
تغییر نوع مصرف مشترکین گاز
Pishkhan.nigc-kd.ir
10
ورودی/ خروجی/ پردازش
جابجایی/جمع آوری تجهیزات
Pishkhan.nigc-kd.ir
 11 ورودی/ خروجی/ پردازش
ارائه استعلام سازمانها
Pishkhan.nigc-kd.ir
 12 ورودی/ خروجی/ پردازش
 تفکیک کنتور گاز Pishkhan.nigc-kd.ir
13
ورودی/ خروجی/ پردازش
 نصب علمک Pishkhan.nigc-kd.ir
14
ورودی/ خروجی/ پردازش
ارائه استعلام بدهی(تسویه حساب)
Pishkhan.nigc-kd.ir
15
ورودی/ خروجی/ پردازش
قطع جریان گاز
Pishkhan.nigc-kd.ir
16
ورودی/ خروجی/ پردازش
 وصل مجدد گاز Pishkhan.nigc-kd.ir
17
ورودی/ خروجی/ پردازش
 ارائه قبض المثنی Pishkhan.nigc-kd.ir
18
ورودی/ خروجی/ پردازش
 تغییر ظرفیت کنتور Pishkhan.nigc-kd.ir
19
ورودی/ خروجی/ پردازش
ارائه جزییات مبالغ صورتحساب
Pishkhan.nigc-kd.ir
A+ A-