• نام و نام‌خانوادگی: شهاب علیدی
 • تلفن تماس: 33773112
 • نمابر: 33773112
 • پست الکترونیک: hse@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی:رئیس اموربهداشت ایمنی محیط زیست وپدافند غیر عامل
شرح وظایف واحد HSE
 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و حصول اطمینان از رعایت کلیه ضوابط، مقرارت، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای تدوین شده شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با HSE در واحد‌ها
 • مسیر بررسی تحلیل وضعیت موجود مدیریت HSE در سطح شرکت در جهت استقرار و بهبود سیستم HSE با استفاده از معیارهای درست ارزیابی
 • مسئولیت تهیه خط‌مشی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی و ارائه آن به مدیر عامل جهت تایید ابلاغ در سطح شرکت
 • ایجاد ارتباط مؤثر و مناسب و گردش صحیح اطلاعات HSE بین بخش‌های مختلف در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی
 • مسئولیت اخذ نظرات و پاسخ‌گویی به کارکنان در ارتباط با مسائل زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی از طریق مسئولین قسمت‌های زیرمجموعه
 • نظارت بر شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و تاثیرات بدست آمده از عوامل مخاطره‌آمیز با توجه به معیارهای مشخص شده و تلاش در جهت کاهش ریسک‌ها و خطراتی که متوجه ایمنی، بهداشت محیط زیست می‌باشد.
 • مسئولیت‌های کنترل جنبه‌های بارز زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی و ایمنی به منظور برآورده نمودن الزامات سیستم HSE و قوامین مربوطه
 • مسئولیت پیگیری برنامه‌های آموزشی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست با همکاری واحد آموزش جهت ارتقاء آگاهی کارکنان
 • مسئولیت پیاده‌سازی سیستم ثبت، ضبط، نگهداری و تجزیه و تحلیل آمار حوادث در شرکت
 • نظارت بر برآورد و تائید بودجه جاری واحد HSE در ارتباط با برنامه‌های تحقیقاتی، پژوهشی و خرید دستگاه‌های مورد نیاز واحد‌های زیر‌مجموعه و همچنین کنترل نحوه مصرف بودجه تخصیص یافته
 • جمع‌بندی گزارش ماهانه ارائه شده واحدهای زیر‌مجموعه و ارسال به مدیرعامل
A+ A-