شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / کمیته مدیریت انرژی و کربن

کمیته مدیریت انرژی و کربن

اعضای کمیته مدیریت انرژی و کربن

 

نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله گری

مهندسی عمران

مدیر عامل و رئیس کمیته

پیمان اله یاری

مهندسی شیمی

رئیس امور پژوهش - دبیر کمیته

سید محمد حسینی

مهندسی مکانیک  

رئیس بازرسی فنی - عضو کمیته

شکرالله ناصری

کارشناسی ارشد مکانیک

رئیس بهره برداری شهرستان ها - عضو کمیته

صلاح الدین صادقی فرد

کارشناسی ارشد مهندسی برق

رئیس اندازه گیری - عضو کمیته

ایرج غفاری

کارشناسی ارشد مدیریت

رئیس منابع انسانی - عضو کمیته

حسین عباسی

مهندسی مکانیک

رئیس خدمات فنی و مهندسی - عضو کمیته

امین شفیعی

مهندسی صنایع

مسئول تاسیسات - عضو کمیته

پوریا غفارنژاد

مهندسی مکانیک 

کارشناس مدیریت انرژی - عضو کمیته

 

 

 

A+ A-