شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛اجرای طرح نظر سنجی از ذینفعان به افزایش راندمان و بهره وری سازمان ها کمک می کند
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ، احمد فعله گری با اعلام این خبرگفت : انجام نظرسنجی از ذینفعان به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد شرکت و ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد و افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان انجام می شود.

فعله گری نتایج حاصل از این طرح پژوهشی را درجهت ارتقاء سطح بهره وری شرکت گاز بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: به علت اهمیت ویژه این پروژه، کلیه مراحل انجام طرح از جمع آوری داده ها تا تحلیل آن تحت نظارت دقیق کمیته CRM و کارشناسان مرتبط به صورت مستمر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد تا از وقوع هرگونه انحراف در مسیر اجرای پروژه جلوگیری شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اجرای طرح نظرسنجی از ذینفعان را بسیار مفید دانست و اظهار داشت : این طرح با تکمیل پرسشنامه و تحلیل داده ها در بخش های کارکنان (رسمی و غیررسمی) ، مشترکین (عمده ، جزء و صنعتی ) ، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا ، همسایگان تاسیسات ، متقاضیان و مراجعان و نمایندگان جامعه انجام می گیرد. 

این مقام مسئول یادآور شد : با تحلیل داده های بدست آمده از نتایج طرح نظرسنجی می توان نقاط قوت سازمان را شناسایی و برای بهبود و تقویت نقاط ضعف برنامه ریزی کرد و این عوامل به افزایش راندمان و بهره وری در سازمان ها کمک شایانی می نماید.    

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در قسمت دیگری از سخنان خود درمورد شکایات ارائه شده به سازمان ها گفت : مفهوم مدیریت شکایت مشتری با خط مشی های خدمات شرکت مرتبط است و بخش مهمی از سیستم مدیریت کیفیت را تشکیل می دهد. تحقیقات اخیر نشان داده است که مدیریت شکایت مشتریان نه تنها بر روی رضایت آنان اثر مثبت دارد بلکه بر رضایت کارکنان یک سازمان نیز به نحو قابل توجهی تاثیرگذار است.

وی خاطر نشان کرد : وظیفه حل مشکلات مشتریان با مسوولان مربوطه است که از طریق طراحی فرایندهای داخلی، تعریف مسوولیت ها، تعیین زمانهای مشخص پاسخگویی و اجرای مکانیسمی برای حصول اطمینان از نیل به زمان پاسخگویی، به شکایتها پاسخ دهد و  فعالیتهای این بخش با اخذ بازخورد در یک نقطه زمانی دیگر پایان می یابد.

فعله گری در پایان سخنان خود اظهار داشت : هدف این بخش ایجاد رضایت مجدد در مشتریان است و این بخش تلاش می کند تا با تماس با مشتریان شاکی مشکل را حل و انتظارات مشتری را با توجه به اقدامات انجام شده تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، وظیفه حل مشکلات مشتریان شامل بخشهای پاسخگویی به شکایت ها، تعیین عکس العمل شرکت در برخورد با شکایت و اخذ بازخور در مورد نتیجه رسیدگی به شکایت مشتری است.

گفتنی است شرکت گاز استان کردستان هر سال از طریق مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران خبره استان نسبت به اجرای طرح نظرسنجی اقدام و نسبت به تعریف اقدام اصلاحی برای بهبود فرآیندها اقدام می نماید.

 
A+ A-