شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛46 درصد از کل مصرف گاز طبیعی استان کردستان در سال 1400 در بخش مسکونی بوده است
مدیر عامل شرکت گاز کردستان، گفت: از مصرف کل 3 میلیارد و 485 میلیون متر مکعب گاز طبیعی که در سال 1400 رخ داده است 46 درصد در بخش مسکونی بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله گری، در مورد اهمیت تامین گاز طبیعی برای بخش مسکونی گفت : مسئولیت اصلی و اساسی شرکت گاز استان کردستان تامین گاز مصرفی مشترکین بخش مسکونی در فصل های سرد سال است که بهبود رفاه جامعه را نیز به ارمغان می آورد.

 فعله گری یادآور شد : در سال 1400 با توجه به بارش های مناسب برف و سرمای فراگیر با همکاری و همدلی مشترکین عزیز گاز طبیعی استان کردستان ، گاز هیچ مشترکی قطع نگردید و این امر جزء در سایه این همکاری دو طرفه میسر نمی گردید.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد توزیع و پراکندگی مصرف در استان این گونه توضیح داد : پس از مصرف بخش خانگی بیشترین مصرف مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج است که 34 درصد از مصرف کل استان را در بر می گیرد.

 فعله گری در ادامه توضیحاتش در این بخش ادامه داد : در سایر بخش مصرف گاز طبیعی در سطح استان کردستان به این ترتیب بوده است : مشترکین بخش صنعتی 9 درصد ، CNG 6 درصد ، تجاری 2 درصد ، آموزش و پرورش 1 درصد ، عمومی 1 درصد و در بخش مذهبی هم 1 درصد از کل مصرف استان را در برمی گیرد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان اظهاراتش افزایش مصرف در هر بخش در سال 1400 نسبت به مدت سال 1399 را این گونه تشریح کرد: بخش نیروگاه بیش از 21 درصد ، بخش خانگی 2 درصد ، تجاری و عمومی 7 درصد ، بخش صنعتی 17 درصد و در بخش CNG حدود 5 درصد افزایش مصرف گاز طبیعی داشته اند.    

 
A+ A-