شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی چهره به چهره مورد تشویق قرار گرفت
براساس گزارش مدیر کل ارتباط مردمی و سفرهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست محترم جمهور مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی چهره به چهره مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان و به استناد گزارش مشارکت و عملکرد مدیران عامل شرکت های گاز استان های سراسر کشور در اجرای برنامه های دیدار چهره به چهره با مردم در سال 1399 حائز رتبه برتر گردید .

 این عملکرد که بنا بر برگزاری برنامه های  دیدار چهره به چهره و بصورت منظم و هفتگی در چارچوب بخشنامه ابلاغی استانداران و در جهت رسیدگی به مشکلات مردم و رویکرد حل مسئله و براساس اسناد بالادستی (مصوبات شورای عالی اداری ، هیئا وزیران ، منشور حقوق شهروندی و...)  ارائه می گردد.

و با تحلیل عملکرد سازمان های مورد بررسی مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان با عملکرد مطلوب رتبه برتر را به خود اختصاص داد .

 مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در تحقق اهداف استراتژیک ذیل تشکیل شده است:

 *شناسایی مطالبات مردم

*پاسخگویی به نیازهای جامعه

*تسریع در انجام امور

*ایجاد حس همدلی و هم زبانی

*رفع مظالم و بی عدالتی در سطح جامعه

*مشارکت حداکثری آحاد مردم در تصمیم سازی ها توسعه ظرفیت سازمانی دولت در جهت خدمت رسانی عمومی

*حفظ و گسترش پاسخگویی در سه حوزه برنامه ریزی، اجرا و کنترل

*گسترش مشارکت مدنی

*ایجاد تحول در نحوه ارتباط مدیران با مردم در چشم انداز مناسبات دولت اسالمی

*آسیب شناسی میدانی، عمیق و عینی از تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

*رصد نمودن نیازهای عمومی به طور مستقیم از سوی روسای سازمان ها

 
A+ A-