شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 20 – 1402 ) جهت برگزاری مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعابات پراکنده شهرستان سنندج
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 14 آبان 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 21 آبان 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 5 آذر 1402 (ساعت 19:00)

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج-  میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-       موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

متراژشبکه

(متر )

انشعابات

(عدد)

نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور

(مورد)

تعویض کنتور معیوب

(سایز 65 متر مکعب در ساعت به بالا)

(مورد)

رفع نشتی هوایی اتصالات

(مورد)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

 

اجرای شبکه و نصب انشعاب پراکنده

اجرای شبکه پلی اتیلن و نصب انشعابات پراکنده ، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور مشترکین جدید ، تعویض کنتورهای معیوب ، رفع نشتی هوایی اتصالات در محدوده شهرستان سنندج

12 ماه

15000

700

8000

20

20000

2002091688000058

3-    پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4-    شرایط اولیه متقاضیان :

     1-4- داشتن شخصیت حقوقی        

      2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته متناسب  با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور

      3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

      4-4-   داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

     5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

     6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر          

     7-4- حسن سابقه      

     8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-     نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یک شنبه تاریخ  1402/08/14ساعت 08:00  می باشد.

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یک شنبه تاریخ 1402/08/21ساعت 19 می باشد. 

 3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یک شنبه تاریخ  1402/09/05ساعت 19  می باشد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

8-    داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد


توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                        

 

                                                                                                                                                                                                   روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-