شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 19-1402) جهت برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 13 آبان 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 20 آبان 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 4 آذر 1402 (ساعت 19:00)

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-      نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصه :

ردیف

شرح موضوع مناقصه

شرح خدمات

مدت اجرای کار (ماه )

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان

انجام خدمات نظافت،آبدارخانه، تاسیسات ،توزیع نامه ، فتوکپی ،دفتری و... در ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان

12

2002091688000057

3-       پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4-       شرایط اولیه متقاضیان :

       1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی در رشته های مربوطه و مجری طرح طبقه بندی مشاغل

       3-4 داشتن گواهی نامه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

       3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی ارجاع کار متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

       5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       6-4- حسن سابقه

      7-4- توان مالی و پشتیبانی

5-        نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1402/08/13ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1402/08/20ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز  شنبه تاریخ  1402/09/04ساعت 19  می باشد.   

 اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149 -087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

8-       داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.            

                                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

A+ A-