شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 15 – 1402 ) جهت برگزاری یازده (11) مورد مناقصه انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی ادارات گاز شهرستانهای استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 19 شهریور 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 26 شهریور 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 12 مهر 1402 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج-  میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-       موضوع مناقصه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار ( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز منطقه 1 شهرستان سنندج

انجام کلیه  خدمات امداد و اتفاقات ، تعمیرات ، اداری مالی کالا،کنتورخوانی ، مشترکین ، نظافت وآبدارخانه، گازبانی در محدوده شهرستان موضوع مناقصه

12 ماه

2002091688000030

2

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 شهرستان سنندج

2002091688000031

3

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان سقز

2002091688000032

4

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان مریوان

2002091688000033

5

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان کامیاران

2002091688000034

6

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان دهگلان

2002091688000035

7

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان قروه

2002091688000036

8

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان بیجار

2002091688000037

9

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان دیواندره

2002091688000038

10

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان بانه

2002091688000039

11

انجام خدمات فنی ،تخصصی ،پشتیبانی اداره گاز شهرستان سروآباد

2002091688000040

3-    پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4-    شرایط اولیه متقاضیان :

     1-4- داشتن شخصیت حقوقی        

      2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5  در رشته متناسب  با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور

      3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

      4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

      5-4-   داشتن گواهی صلاحیت کار در رشته های مر تبط از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

      6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

      7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر          

     8-4- حسن سابقه      

     9-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-     نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یک شنبه تاریخ  1402/06/19ساعت 08:00  می باشد.

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یک شنبه تاریخ 1402/06/26ساعت 19 می باشد. 

 3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز چهار شنبه تاریخ  1402/07/12ساعت 19  می باشد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

8-    داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

 

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                                                                                                               روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-