شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 08-1402) جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز تکمیلی اطلاعات اتاق مرکزی سرور
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 9 مرداد 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 16 مرداد 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 30 مرداد 1402 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-   موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

مدت زمان تامین ( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خرید، نصب و راه­اندازی یکدستگاه SAN STORAGE، دو دستگاهSAN SWITCH  و یکدستگاه TAPE LIBRARY

شهرستان سنندج

*1ماه

2002091688000019

                                                                                            *20روز جهت تامین کالاها و 10روز  جهت نصب و راه اندازی

3-    تولید کننده / تامین کنندگانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-       شرایط اولیه متقاضیان : 

1-4- داشتن شخصیت حقوقی.        

2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور.   

3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری.

4-4-  به دلیل اهمیت ویژه استفاده از کالای تخصصی دارای کیفیت مناسب و مورد تایید صنعت نفت، صرفا پیشنهادات شرکت های تامین کننده داخلی مندرج در فهرست بلند واحد دستگاه مرکزی (AVL) نفت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر تامین کنندگان داخلی، خارج از AVL به دلیل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی مورد قبول نمی باشد. ارائه تصویر ثبت نام در سامانه EP جهت کالاهای مورد تقاضا الزامی است.         

5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط.

6-4-  داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر        7-4- حسن سابقه           8-4-  توان مالی و پشتیبانی          9-4- قیمت کالاها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دوشنبه تاریخ  1402/05/09 ساعت 8  می باشد.   

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه  تاریخ 1402/05/16 ساعت 19 می باشد.  

3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه  تاریخ 1402/05/30  ساعت 19 می باشد.    

7-         اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ

         استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-         جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها  تماس حاصل فرمایید.

9-         داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد.

                        توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.                                                                                                                             روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-