شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 6-1402) جهت برگزاری پنج مورد مناقصه عمومی گازرسانی به روستاها ، کوخ ها و پاسگاههای شهرستان بانه
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: سه‌شنبه, 20 تیر 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 27 تیر 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 10 مرداد 1402 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-     موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه63 میلی متر پلی اتیلن (متر)

مقدار شبکه 90میلی متر پلی اتیلن (متر)

تعداد اتشعابات  

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

گازرسانی به کوخ ها و پاسگاههای مسیر بله کی 2 شهرستان بانه

شامل گازرسانی به 5 پاسگاه ،7 برجک و 3 کوخ در شهرستان بانه

18

6900

30100

20

2002091688000013

2

گازرسانی به کوخ ها و پاسگاههای مسیر ننور 4 شهرستان بانه

شامل گازرسانی به 7 پاسگاه ،8 برجک و 3 کوخ و ا روستا در شهرستان بانه

12

23600

5600

30

2002091688000014

3

گازرسانی به کوخ ها و پاسگاههای مسیر آرمرده 5 شهرستان بانه

شامل گازرسانی به 34 کوخ و ا پاسگاه در شهرستان بانه

15

28500

3500

103

2002091688000015

4

گازرسانی به کوخ ها و پاسگاههای مسیر سرداو 3 شهرستان بانه

شامل گازرسانی به 2 پاسگاه ،9 برجک ،9 کوخ و 2  روستا در شهرستان بانه

15

17500

16100

77

2002091688000016

5

گازرسانی به کوخ ها و پاسگاههای مسیر بوالحسن 1شهرستان بانه

شامل گازرسانی به 1 پاسگاه ،18 کوخ و 8 برجک در شهرستان بانه

18

23800

12900

102

2002091688000017

3-        پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه /مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-      شرایط اولیه متقاضیان : 

   1-4- داشتن شخصیت حقوقی           2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور          3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

   4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی         5-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

   6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر            7-4- حسن سابقه          8-4-  توان مالی و پشتیبانی

5-        نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز سه شنبه تاریخ  1402/04/20 ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز  سه شنبه تاریخ 1402/04/27 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1402/05/10 ساعت 19  می باشد.    

7-        اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-        جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

9-        داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                                               روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

                                                                  

A+ A-