شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (شماره 21-1401)انجام خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات سطح شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: پنجشنبه, 19 آبان 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 25 آبان 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 9 آذر 1401 (ساعت 19:00)

شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برگزار و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

کلیه مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی ،ارائه اسناد ارزیابی کیفی ،دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکتها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )انجام خواهد گرفت.

1-مناقصه گزار : شرکت گاز استان کردستان

2-موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات سطح شرکت گاز استان کردستان

3-محل اجرای پروژه:سطح استان کردستان

4- مدت زمان اجرای کار: 12 ماه

5-میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9/ 94 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

6-شرایط متقاضیان :

1-     داشتن شخصیت حقوقی

2-     داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

3-     داشتن گواهینامه معتبر از اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-     داشتن تاییدیه صلاحیت انجام کار از سازمان حراست وزارت نفت در زمینه مربوطه

5-     داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

6-     داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط ومقادیر مندرج در اسناد مناقصه

7- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

8-مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-8- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19 ساعت 08:00  می باشد.

    2-8- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز چهار شنبه تاریخ 1401/08/25 ساعت 19 می باشد.  

    3-8- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز چهارشنبه تاریخ  1401/09/09  ساعت 19 می باشد.    

9-اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                  

                                    

                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-