گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه شهریور سال 1396

ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 600 68.26 417.45 9130.14 69.6% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.272 0.356 348.96 35.6% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 11000 1043 4917 248486 44.7% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 2508 9179 467677 41.7% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 2508 9179 467677 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 126 266 443600 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 370 842 1505524 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 169.1 1103.25 _ 33.4% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 4 8 1043 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-