گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه تیر سال 1396

ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 86.89 244.45 8957.15 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 721 2774 246343 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1103 4743 463241 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1103 4743 463241 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 20000 26 147 373833 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 87 552 1381610 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 171.2 777.22 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 1 4 1039 تعداد کل روستاها: 1688
 
A+ A-