زارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه مهر سال 1396

ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 700 87.59 505.04 9217.73 72.1% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.024 0.380 348.98 38.0% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 10000 1400 6317 249886 63.2% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 3784 12963 471461 58.9% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 3784 12963 471461 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 266 443600 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 842 1505524 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3300 177.5 1280.70 _ 38.8% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 0 8 1043 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-