گزارش عملکرد ماهیانه شرکت گاز استان کردستان در ماه خرداد سال 1396
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 76.02 157.57 8870.26 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 708 2053 245622 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1251 3640 462138 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1251 3640 462138 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 121 121 373807 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 465 465 1381523 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 171.1 606.06 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 3 3 1038 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-