تیرماه
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 65.17 195.19 8435.19 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1267 4384 237339 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1261 4448 436934 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1261 4448 436934 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 62 368203 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 293 1360034 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 169.0 780.14 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 0 2 999 تعداد کل روستاها: 1703
مرداد
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 51.39 246.58 8486.58 -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.00 0.00 348.60 0.0% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 -
4 نصب انشعابات عدد 10000 1125 5509 238464 55.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1406 5854 438340 26.6% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد 22000 1406 5854 438340 26.6% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2343 2405 370546 -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9360 9653 1369394 -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3000 151.6 931.73 _ 31.1% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 37 39 1036 تعداد کل روستاها: 1703
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 48.31 294.89 8534.89 -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر 1 0.00 0.00 348.60 0.0% -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 -
4 نصب انشعابات عدد 10000 1197 6706 239661 67.1% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1917 7771 440257 35.3% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد 22000 1917 7771 440257 35.3% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 2405 370546 -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 9653 1369394 -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3000 161.8 1093.49 _ 36.4% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 0 39 1036 تعداد کل روستاها: 1703
A+ A-