اردیبهشت
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 47.17 60.83 8300.83 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1495 1942 234897 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1014 1759 434245 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1014 1759 434245 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 0 368141 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 0 1359741 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 181.9 429.94 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0 997 تعداد کل روستاها: 1703
خرداد
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر - 69.19 130.03 8370.03 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1175 3117 236072 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1428 3187 435673 _ -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1428 3187 435673 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 62 62 368203 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 293 293 1360034 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 181.2 611.10 _ _ -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهره برداری شده 2 2 999 تعداد کل روستاها: 1703
A+ A-