تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 48.53 140.01 7697.89 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 837 3103 226856 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1457 5424 412582 24.7% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 1457 5424 412582 24.7% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 1358 5014 434432 39.0% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4074 15042 1942713 _ -
9 گاز مصرفی بدون نیروگاه میلیون مترمکعب 1853 54.6 393.023 _ 21.2% مصرف سالیانه با نیروگاه 770.10 میلیون متر مکعب می‌باشد.
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 9 16 894 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 134.89 274.89 7832.78 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 523 3626 227379 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1573 6997 414155 31.8% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 1573 6997 414155 31.8% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 1460 6474 435892 50.4% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4380 19422 1947093 _ -
9 گاز مصرفی بدون نیروگاه میلیون مترمکعب 1853 52.7 445.678 _ 24.1% مصرف سالیانه با نیروگاه 929 میلیون مترمکعب می‌باشد.
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:29
11 روستاهای بهر‌ه‌برداری شده 22 38 916 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 125.44 400.33 7958.22 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1003 4629 228382 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1969 8966 416124 40.8% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 1969 8966 416124 40.8% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 1911 8385 437803 65.3% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5733 25155 1952826 _ -
9 گاز مصرفی بدون نیروگاه میلیون مترمکعب 1853 62.7 508.406 _ 27.4% مصرف سالیانه با نیروگاه 1096 میلیون مترمکعب می‌باشد.
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 1 39 917 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-