فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 16.35 16.35 7574.23 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 382 382 224135 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1144 1144 408302 _ -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1144 1144 408302 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1093 1093 430511 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 3279 3279 1930950 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 224 224 _ _ -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29   
11 روستاهای بهره‌‌برداری شده 0 0 872 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
اردیبهشت
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 32.41 48.76 7606.64 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 746 1128 224881 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1412 2556 409714 _ -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1412 2556 409714 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1288 2381 431799 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 3864 7143 1934814 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 207.2 431.33 _ _ -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها:‌ 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 0 0 872 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 42.72 91.47 7649.36 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1138 2266 226019 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1411 3967 411125 18.0% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد 22000 1411 3967 411125 18.0% -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار 12846 1275 3656 433074 28.5% -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 3825 10968 1938639 _ -
9 گاز مصرفی بدون نیروگاه میلیون متر مکعب
 
1853 
70.1 338.47 _ 18.3% مصرف سالیانه با نیروگاه 608.42 میلیون مترمکعب می‌باشد.
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 7 7 885 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-