دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 18.17 582.68 7521.07 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 764 11152 222372 92.9% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 2685 22860 402637 103.9% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2685 22860 402637 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2319 21214 425445 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 6957 63642 1915752 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 319.8 2063.77 _ 86.0% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 25 94 848 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 19.79 602.46 7540.86 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 686 11838 223058 98.7% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1854 24714 404491 112.3% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1854 24714 404491 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1609 22823 427054 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4827 68469 1920579 _ -
9 گاز مصرفی میلیون متر‌مکعب 2400 305.1 2368.87 _ 98.7% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 1 1 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 24 118 872 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 17.02 619.49 7557.88 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 695 12533 223753 104.4% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 2667 27381 407158 124.5% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2667 27381 407158 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2364 25187 429418 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7092 75561 1927671 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 263.5 2632.41 _ 109.7% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 1 28 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 0 118 872 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-