تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 71.60 234.63 7173.03 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 993 3875 215095 32.3% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1668 5450 385227 24.8% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1668 5450 385227 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1565 5077 409308 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4695 15231 1867341 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2650 162.8 758.53 _ 28.6% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 4 20 774 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 89.22 323.85 7262.25 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 1361 5236 216456 43.6% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1696 7146 386923 32.5% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1696 7146 386923 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1599 6676 410907 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4797 20028 1872138 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2650 167.0 925.53 _ 34.9% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 16 36 790 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
َشهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 90.30 414.15 7352.55 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 1339 6575 217795 54.8% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 2536 9682 389459 44.0% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2536 9682 389459 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2434 9110 413341 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7302 27330 1879440 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2400 155.1 1080.64 _ 45.0% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 24 60 814 تعداد کل روستاها: 1703
 
 
A+ A-