فروردین
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 25.70 25.70 6964.09 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 614 614 211834 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 758 758 325474 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 737 737 380514 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 737 737 380514 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 679 679 404910 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 2037 2037 1854147 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 246.51 246.51 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
12 روستاهای بهره‌برداری شده 3 3 757 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
اردیبهشت
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 56.46 82.15 7020.55 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1041 1655 212875 _ -
5 پذیرش اشتراک مشترک - 1454 2191 381968 _ -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1454 2191 381968 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1357 2036 406267 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4071 6108 1858218 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 182.4 428.9 _ _ -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 2 5 759 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 80.87 163.03 7101.42 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 12000 1227 2882 214102 24.0% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 22000 1591 3782 383559 17.2% -
6 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1591 3782 383559 _ -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1476 3512 407743 _ -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4428 10536 1862646 _ -
9 گاز مصرفی میلیون مترمکعب 2650 166.8 595.69 _ 22.5% -
10 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
11 روستاهای بهره‌برداری شده 11 16 770 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
A+ A-