دی
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 18.93 639.90 6877.79 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 16000 536 8496 209149 53.1% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 744 11690 322207 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 20000 3175 29434 375553 147.2% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3175 29434 375553 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2897 27969 400473 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8691 90068 1840836 _ -
10 گاز مصرفی میلیون متر مکعب - 268.52 1908.72 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
12 روستاهای بهره‌برداری شده 7 63 736 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
بهمن
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 22.02 661.91 6899.81 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 16000 658 9154 209807 57.2% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 821 12511 323028 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 20000 2114 31548 377667 157.7% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2114 31548 377667 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1806 29775 402279 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5418 95486 1846254 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 272.39 2181.10 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها: 29
12 روستاهای بهره‌برداری شده 13 76 749 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
اسفند
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 38.59 700.50 6938.40 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 27.47 348.60 _ -
4 نصب انشعابات عدد 16000 1413 10567 211220 66.0% -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1688 14199 324716 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک 20000 2110 33658 379777 168.3% -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2110 33658 379777 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1952 31727 404231 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5856 101342 1852110 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 246.73 2427.83 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 27 تعداد کل شهرها:29
12 روستاهای بهره‌برداری شده 5 81 754 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
A+ A-