تیر
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 39.75 185.96 6423.86 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 817 3896 204549 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1148 5324 315841 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 1806 6703 352822 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1806 6703 352822 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1752 6216 378720 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 5256 24809 1775577 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 145.35 696.26 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 6 27 700 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
مرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 100.25 286.21 6524.10 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 778 4674 205327 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1066 6390 316907 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2443 9146 355265 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2443 9146 355265 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2379 8595 381099 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7137 31946 1782714 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 163.76 860.02 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 4 31 704 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
شهریور
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 91.78 377.99 6615.89 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.000 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 982 5656 206309 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1301 7691 318208 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 3142 12288 358407 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 3142 12288 358407 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 3086 11681 384185 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 9258 41204 1791972 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 163.42 1023.43 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 27
12 روستاهای بهره‌برداری شده 16 47 720 تعداد کل روستاها: 1722
 
 
A+ A-