فروردین
 

ردیف

نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 13.65 13.65 6251.55 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 1.67 1.67 344.99 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 676 676 201329 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 904 904 311421 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 881 881 347000 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 881 881 347000 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 861 861 373365 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 4047 4047 1754815 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 215.079 215.079 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 7 7 680 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
اردیبهشت
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 48.18 61.84 6299.73 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 2.78 4.45 347.77 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1381 2057 202710 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1851 2755 313272 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 1632 2513 348632 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 1632 2513 348632 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 1563 2424 374928 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 7346 11393 1762161 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 193.220 408.30 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 6 13 686 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
خرداد
 
ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سال جاری
1 شبکه‌گذاری کیلومتر - 84.37 146.21 6384.10 _ -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.83 5.28 348.60 _ -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 321.13 _ -
4 نصب انشعابات عدد - 1022 3079 203732 _ -
5 ایجاد ظرفیت اشتراک‌پذیری مشترک - 1421 4176 314693 _ -
6 پذیرش اشتراک مشترک - 2384 4897 351016 _ -
7 تعداد مصرف‌کنندگان مورد - 2384 4897 351016 _ -
8 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 2040 4464 376968 _ -
9 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 8160 19553 1770321 _ -
10 گاز مصرفی میلیون مترمکعب - 142.612 550.91 _ _ -
11 شهرهای بهره‌برداری شده 0 0 24 تعداد کل شهرها: 25
12 روستاهای بهره‌برداری شده 8 21 694 تعداد کل روستاها: 1732
 
 
A+ A-