ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

650

87.993

397.67

12562.73

61.2%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

348.60

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

6781

964

5266

288219

77.7%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19150

1961

9027

593010

47.1%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

1961

9027

593010

47.1%

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

1851

8462

604456

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

5553

25386

1813368

-

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3200

175.84

1403.10

_

43.8%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

0

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

21

21

1501

تعداد کل روستاها: 1698

 

A+ A-