ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 63.33 148.64 11602.33 19.8% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 726 2304.00 274941.00 16.5% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1440 3874.00 565338.00 13.4% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1440 3874.00 565338.00 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 0.00 463807.00 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 0.00 1576475.00 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 207.0 770.00 . 22.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0.00 31.00 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0.00 1402.00 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-