ردیف

نام فعالیت

واحد

برنامه سال

عملکرد

درصد پیشرفت

ملاحظات

ماه جاری

سال جاری

تا کنون

سالجاری

1

شبکه گذاری

کیلومتر

800

66.3

538.63

11986.6

67.3%

-

2

اجرای خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

349.08

-

-

3

عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال

کیلومتر

-

0

0

348.6

-

-

4

نصب انشعابات

عدد

10000

988

6815

279464

68.2%

-

5

پذیرش اشتراک

مشترک

19250

2783

13392

574856

69.6%

-

6

تعداد مصرف کنندگان

مورد

-

2783

13392

574856

-

-

7

تعداد خانوار تحت پوشش

خانوار

-

160

764

464571

-

-

8

تعداد جمعیت تحت پوشش

نفر

-

-

2233

1578708

-

-

9

جذب نقدینگی جاری

میلیون ریال

1319099

-

963940

-

73.1%

-

10

جذب نقدینگی عمرانی

میلیون ریال

3519500

-

2074431

-

58.9%

-

11

گاز مصرفی

میلیون متر مکعب

3300

329

1922.29

-

58.3%

-

12

شهرهای بهره برداری شده

0

1

32

تعداد کل شهرها: 33

13

روستاهای بهره برداری شده

5

28

1429

تعداد کل روستاها: 1690

A+ A-