ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 35.69 546.43 11339.93 71.2% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 963 7891 270127 56.4% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 3107 16125 553739 55.6% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 3107 16125 553739 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 198 2179 461437 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 695 7663 1568534 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 345.5 2112 62.9% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0 31 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 9 57 1353 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-